Category: Міжнародні класифікації

Міжнародні медичні класифікації

NCSP – профiлактичнi

8A-Медичне обстеження  профiлактичне 8B-Скринiнговi профiлактичнi дослiдження 8C-Профiлактика та контроль iнфекцiйних хвороб 8D-Профiлактичнi щеплення та медикаментозна профiлактика 8E-Охорона здоров’я матерi та дитини

NCSP – хірургічні

7A-Операцiї на нервовiй системi 7AB-Операцiї на хребтi, спиному мозку та структурах спинномозкового каналу 7AC-Операцiї на черепномозкових та периферичних нервах 7B-Операцiї на ендокриннiй системi 7C-Очнi операцiї 7D-Отолярингологiчнi операцiї 7DA-Операцiї на вусi 7DB-Операцiї на носi та придаткових пазухах носа 7DC-Операцiї на гортанi 7DE-Операцiї на глотцi 7E-Операцiї на головi, верхній та нижній щелепах, порожнини рота та шиї 7G-Операцiї на …

NCSP – анестезіологія та інтенсивна терапія

6C-Премедикацiя C6 01 Премедикацiя стандартна C6 02 Премедикацiя стандартна iз нейролептиком C6 03 Премедикацiя стандартна iз кортикостероїдом (преднiзолон) C6 04 Премедикацiя збалансована дисоцiативна C6 05 Премедикацiя стандартна iз атарактиком C6 06 Премедикацiя з морфiном та атарактиком C6 07 Премедикацiя стандартна iз додатковою тридобовою седацiєю атарактиком C6 08 Премедикацiя стандартна iз тридобовим застосуванням антидепресанту 6D-Знеболення 6E-Iнфузiйна терапiя …

NCSP – лiкувальнi

5A-Фiзiотерапевтичнi 5B-Ендоскопiчнi 5C-Променева терапiя 5E-Блокади 5F-Пункцiї 5G-Катетеризацiї 5D-Спецiалiзованi лiкарнянi процедури 5DE-Стоматологiчнi 5V-Харчування хворих

NCSP – додаткові (комплексні) лабораторні процедури

4A-Загальноклiнiчнi 4B-Дослiдження системи гемостазу 4D-Бiохiмiчнi 4G-Мiкробiологiчнi 4E-Iмунологiчнi 4W-Цито-, гiстологiчне та гiстохiмiчне дослiдження матерiалу 4WA Органiв нервової системи 4WB Ендокринних органiв 4WC Органiв зору 4WD Вуха, горла, носа 4WE Органiв ротової порожнини, глотки, гортанi 4WG Органiв дихання 4WF Органiв кровообiгу, кровотворення, судин 4WH Грудної залози 4WJ-Органiв травлення JW4 01 Гiстологiчне дослiдження матерiалу JW4 01 01 Гiстологiчне дослiдження …

NCSP – діагностичні, лабораторні

3A-Фiзико-хiмiчнi та мiкроскопiчнi 3B-Гематологiчнi 3C-Дослiдження системи гемостазу 3D-Бiохiмiчнi дослiдження кровi 3M-Бiохiмiчнi дослiдження сечi 3N-Бiохiмiчнi дослiдження iнших секретiв органiзма 3E-Iмунологiчнi 3EA-Гуморальний iмунiтет 3EB-Клiтинний iмунiтет 3F-Функцiональнi тести 3G-Мiкробiологiчнi 3H-Морфологiчнi 3I-Паразитологiчнi 3J-Мiкологiчнi 3K-Вiрусологiчнi 3L-Токсикологiчнi